Hướng dẫn đăng tin

Sau khi đăng nhập vào tài khoản thành công, Bạn chọn Đăng Tin từ thanh Menu trên hoặc mục Đăng tin mới từ mục menu bên phải. Màn hình sẽ hiện như sau :


Chúc bạn đăng tin thành công !